"قابل توجه دانشجويان گرامي"
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند ، کليه دانشجويان مي بايست جهت انتخاب واحد طبق زمانبندي پيشنهادي دانشگاه اقدام نمايند.شرط لازم جهت انتخاب واحد در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 اخذ مجوز انتخاب واحد پس از پرداخت حداقل مبلغ واريزي مي باشد .
امور مالي موسسه آموزش عالي قدير لنگرود
کليه دانشجويان عزيز بايد توجه داشته باشند ، مدت زمان مجاز جهت ثبت درخواست تجديد نظرحداکثر 72 ساعت پس از زمان ثبت موقت نمره توسط اساتيد مي باشد . لازم به ذکر است که اين زمان به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود.
اداره آموزش موسسه آموزش عالي قدير لنگرود
مبالغ واريزي جهت ثبت نام و انتخاب واحد براي مقاطع :
1) کارداني وکارشناسي: حداقل مبلغ 5،000،000 ريال معادل 500 هزار تومان
2) کارشناسي : حداقل10،000،000ريال معادل يک ميليون تومان بطور علي¬الحساب به حساب دانشگاه واريز نمايند.
.